Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ponúka všetkým priaznivcom rybárstva a členom SRZ možnosť zakúpenia si propagačných materiálov prostredníctvom elektronického obchodu.

Finančné prostriedky získané z predaného tovaru sú určené na rozvíjanie účelu, pre ktorý bol SRZ založený, a teda na ochranu a chov rýb v rybárskych revíroch.


Slovenský rybársky zväz je občianskym združením. Združuje 122 miestnych a mestských organizácii, patrí medzi najväčšie občianske združenia s členskou základňou viac ako  110 000 členov.

Prvý rybársky spolok s celoslovenskou pôsobnosťou bol založený v roku 1926 v Bratislave. V roku 1946 bol založený Jednotný zväz rybársky a sídlom športového rybárstva sa stala Žilina. Od roku 1968 nesie názov Slovenský rybársky zväz.

Výkon rybárskeho práva legislatívne upravuje zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve.

Činnosť v rámci Slovenského rybárskeho zväzu upravujú vnútrozväzové predpisy – Stanovy, smernice, poriadky.

SRZ disponuje vlastnými odchovnými zariadeniami, v ktorých odchováva násadové ryby určené na zarybnenie rybárskych revírov.

 

Hlavné poslanie zväzu:

– hospodári v pridelených rybárskych revírov,

– zabezpečuje zarybňovanie rybárskych revírov,

– zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných organizmov,

– zabezpečuje ochranu rybárskeho práva v rybárskych revíroch,

– stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch,

– sleduje čistotu vôd,

– vydáva povolenia na lov rýb a rybárske poriadky,

– vedie evidenciu o rybárskych revíroch, úlovkoch a zarybňovaní,

– zabezpečuje odborné a metodické poradenstvo pre základné organizácie,

– vydáva interné predpisy.